برچسب » ارتش

11 ماه قبل

شهید غلامعباس سروش

شهید غلامعباس سروش نام پدر: بازعلی محل شهادت: سنندج ولادت: 1339/04/10 شهادت: 1359/03/06 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید سعید شاه حسینی

شهید سعید شاه حسینی نام پدر: علی نحوه شهادت: درگیری با اشرار ولادت: 1349/02/27 شهادت: 1371/08/16 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمد ابولی

شهید محمد ابولی نام پدر: اکبر محل شهادت: مریوان ولادت: 1345/02/09 شهادت: 1367/01/21 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید اکبر شاطر اسماعیلی

شهید اکبر شاطر اسماعیلی نام پدر: علی محل شهادت: اندیمشک ولادت: 1342/06/08 شهادت: 1368/02/06 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید غلامرضا صالحی شهربابکی

شهید غلامرضا صالحی شهربابکی نام پدر: حسن محل شهادت: گیلان غرب ولادت: 1344/03/02 شهادت: 1365/01/08 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید اکبر مهدی زاده

شهید اکبر مهدی زاده نام پدر: غلامرضا محل شهادت: مهران ولادت: 1343/01/09 شهادت: 1366/08/20 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید عاصی باوی

شهید عاصی باوی نام پدر: ناصر محل شهادت: سومار ولادت: 1345/05/10 شهادت: 1366/07/29 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید مسعود خراسانی نژاد

شهید مسعود خراسانی نژاد نام پدر: محمود محل شهادت: شرهانی ولادت: 1343/06/03 شهادت: 1366/05/12 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید رضا خیرخواه

شهید رضا خیرخواه نام پدر: محمد محل شهادت: بم (درگیری با اشرار) ولادت: 1340/11/02 شهادت: 1363/01/08 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمدرضا کشاورزی

شهید محمدرضا کشاورزی نام پدر: یدالله محل شهادت: پنجوین ولادت: 1343/05/06 شهادت: 1362/08/13 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید حمید دهقان زاده

شهید حمید دهقان زاده نام پدر: علی محل شهادت: بندر جاسک ولادت: 1347/05/05 شهادت: 1367/10/04 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید اسدالله میرزایی

شهید اسدالله میرزایی نام پدر: حسین محل شهادت: شلمچه ولادت: 1342/01/05 شهادت: 1362/05/09 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمدمهدی احمدی

شهید محمدمهدی احمدی نام پدر: محمد محل شهادت: مهران ولادت: 1340/10/26 شهادت: 1362/05/09 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمایید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید حمید جمالی

شهید حمید جمالی نام پدر: یدالله محل شهادت: فکه ولادت: 1339/09/20 شهادت: 1362/04/25 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمایید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر